Inleiding

-Artikel 1: Algemeen

-Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

-Artikel 3: Prijsverhoging

-Artikel 4: Bezorgkosten

-Artikel 5: Afkoelperiode

-Artikel 6: Leveringstermijn 

-Artikel 7: Prijzen en betalingen 

-Artikel 8: Gebrekkig product

-Artikel 9: Garantie 

-Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 

-Artikel 11: Overmacht 

-Artikel 12: Toepasselijk Recht 

-Artikel 13: Klachten en Geschillen 

-Artikel 14: Eigendomsrecht en Auteursrecht

-Artikel 15: Herroepingsrecht

-Artikel 16: Kortingscodes

-Artikel 17: Aansprakelijkheid

 

 

Artikel 1: Algemeen 


1.1          Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. 


1.2          Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u MiniMania.nl hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. 

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst 

 

2.1          De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 


2.2          Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 
bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


Artikel 3: Prijsverhogingen

 

3.1          Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 4: Bezorgkosten

4.1          Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u de tarieven als aangegeven op onze website onder het kopje: “Info & veel gestelde vragen”.    

4.2          MiniMania.nl is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen bestellingen als gevolg van onjuist ingevoerde adressering door de klant.

 

Artikel 5: Afkoelperiode

 

5.1          Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)

 

5.2          Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

 

5.3          Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

 

5.4          Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking aan MiniMania.nl te retourneren, conform de door MiniMania.nl verstrekte instructies.

 

5.5          De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u.

 

5.6          Bij vooruitbetaling zal MiniMania.nl het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

 

Artikel 6: Leveringstermijn

 

6.1          Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 14 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

Artikel 7: Prijzen en betalingen

7.1          Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief btw. Verzendmethoden worden additioneel in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs, inclusief verzendkosten, zichtbaar zijn.

7.2          Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, MisterCash, PayPal, Paysafecard of bankoverschrijving.

7.3          In geval van typefouten in de prijs, waardoor de prijs niet meer in verhouding staat tot het product, heeft MiniMania.nl het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

 

Artikel 8: Gebrekkig product

 

8.1          MiniMania.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd per e-mail te melden.

 

Artikel 9: Garantie

 

9.1          MiniMania.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2          Op alle producten van MiniMania.nl geldt een garantietermijn van 30 dagen vanaf de datum vermeld op het elektronische factuur.

 

9.3          Een door MiniMania.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen MiniMania.nl jegens MiniMania.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

9.4          De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:

a) Normale slijtage

b) Onoordeelkundig gebruik

c) Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen

d) Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid

e) Beschadigingen aan de ondergrond bij het plaatsen of verwijderen van het product

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 

10.1       De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan MiniMania.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 11: Overmacht

 

11.1       In geval van overmacht is MiniMania.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 12: Toepasselijk Recht

 

12.1       Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 13: Klachten en Geschillen

 

13.1       Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@minimania.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.2       Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com). De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 

 

Artikel 14: Eigendomsrecht en Auteursrecht

14.1       Logo's en ontwerpen welke zijn ontworpen door MiniMania.nl blijven intellectueel eigendom van MiniMania.nl en mogen niet nagemaakt of vervaardigd worden door derden, mits er een schriftelijke overdracht van auteursrechten heeft plaatsgevonden tussen MiniMania.nl en de opdrachtgever.

14.2       Alle logo's behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Op onze website laten wij een greep van de mogelijkheden zien.
De producten op onze website hebben wij niet op voorraad en worden op klantverzoek geproduceerd. Bent u de eigenaar van een logo/merk en wenst u uw logo hier niet te zien, laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat het ontwerp uit ons assortiment verdwijnt.

 

Artikel 15: Herroepingsrecht 

15.1       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

15.2       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

15.3       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer ( M.U.V. maatwerk producten, deze kunnen niet geretourneerd worden ) Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.4       Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Artikel 16: Kortingscodes

16.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door MiniMania.nl.

16.2       Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.

16.3       Kortingscodes uitgegeven door MiniMania.nl kunt u gebruiken voor aankopen MiniMania.nl.

16.4       U kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen. Kortingscodes werken niet met terugwerkende kracht.

16.5       Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.

16.6       U kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. U kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.

16.7       Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

- in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
- in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

© 2020 - 2024 MiniMania.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel